» کانونهای استان » کانون بازنشستگی آموزش و پرورش استان

کانون آموزش و پرورش استان

رئیس کانون : خداداد سقائی

تعداد اعضاء کانون : 2400 نفر

آدرس کانون : شهرکرد - اداره آموزش و پرورش ناحیه یک

تلفن تماس : 32260066-038