» کانونهای استان » کانون بازنشستگان شرکت مخابرات

کانون بازنسشتگان مخابرات

رئیس کانون : آقای گودرزجوادیان

تعداد اعضاءکانون : 400 نفر

آدرس کانون : شهرکرد - شرکت مخابرات

تلفن تماس : 33348382-038