» کانونهای استان » بازنشستگان اقتصادی و دارایی

کانون بازنشستگان امور اقتصادی و دارائی

رئیس کانون : آقای سیروس منصوری

تعداد اعضاء کانون : 80 نفر

آدرس کانون : شهرکرد - خیابان طالقانی - مجتمع ادارات  - اداره کل اقتصادی و دارائی

تلفن تماس:32264550-038