بازنشستگان محترم لطفا جهت معرفی نامه به صورت غیرحضوری برای استفاده از تخفیف مرکز جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری ،جهت یادگیری زبان انگلیسی خود و خانواده محترمتان (همسر،فرزند،نوه)در شعبات تهران فرم ذیل را تکمیل نموده و پس از دریافت معرفی نامه از طریق پست الکترونیکی خود جهت انجام فرآیند ثبت نام و حضور در کلاس به شعبه موردنظر موسسه مراجعه فرمایید.

صدور معرفی نامه آموزش زبان انگلیسی مرکز جهاد دانشگاهی

مشخصات بازنشسته
*
*
*
*
*
مشخصات زبان آموز
*
*
*
*
*
*

* = ضروری

پست الکترونیکی را وارد کنید.